BOVAG en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn de partijen die de arbeidsvoorwaarden cao afsluiten. Er wordt kortgezegd meer gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen en deze extra gewerkte uren worden op een later CAO GGZ . 3 Indien geen van de partijen uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de cao eindigt de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur steeds met 12 maanden verlengd. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn. Cao . 2. De Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties betrokken bij de CAO Sport streven er gezamenlijk naar om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid in de gehele sportsector te ontwikkelen. Informatie over inhoud en toepassing van cao voor uitzendkrachten en vaste medewerkers. Partijen spreken af een of meerdere buitenlandse projecten financieel te ondersteunen. CAO Sociaal Plan waarin afspraken zijn opgenomen met betrekking tot reorganisaties (hoofdstuk 11). De cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021. Zo’n CAO komt tot stand tussen werkgever en werknemers. cao voor a.s.r., die aansluit bij de cultuur en de waarden van a.s.r. In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. In een CAO staan onder andere afspraken over werktijden, vakantiedagen, verlof, beloningen, scholing en een pensioenregeling. Afwijkingen in positieve zin voor de werknemer zijn wel toegestaan. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Cao. Download. De NBBU-cao loopt van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019. In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. vakbonden met elkaar. De cao-partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe crisis-cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT). Eigenlijk is het heel simpel: cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en omvat een schriftelijke overeenkomst tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers. Als in documenten van VUmc en Radboudumc naar een a-bepaling in de Cao umc wordt verwezen, wordt per 1 januari 2020 met die verwijzing bedoeld de corresponderende cao-bepaling zonder de letter a. Tussen partijen is afgesproken voor de cao een verkort traject te doorlopen met een beperkt aantal afspraken. Vind hier informatie en nieuws over CAO's, arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, loonheffingen en premies. Als geen van de cao-partijen de bepalingen uit de cao bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd heeft opgezegd, worden deze bepalingen voor de duur van één jaar verlengd. Cao-partijen hebben in deze cao een vernieuwd pakket aan arbeidsvoorwaarden afgesproken, CAO; CAO. Cao-akkoord Sociaal Werk 2019-2021 4 van 5 Meerwerk In de sector komt meerwerk regelmatig voor. Cao Dierenartspraktijken 2020. Download de CAO 2019-2021 als pdf. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten is een eenvoudige en flexibele cao. Voor werknemers, werkgevers en salarisadministrateurs. 3. 2 Partijen kunnen overeenkomen de cao tijdens de looptijd te wijzigen. Directed by Hu Mei, the series aimed to portray a more historically accurate image of Cao Cao, who is traditionally depicted as a villain in Chinese culture. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. Deze collectieve afspraken gelden voor de werknemers binnen een bedrijf of bedrijfstak die valt onder de afgesloten CAO. Het CAO-team wacht hier niet op bij het doorvoeren van wijzigingen in de cao’s, omdat dit een langere tijd in beslag kan nemen. Over deze website. Laatste nieuwsberichten. De werkgever is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever behoort te doen of na te laten. Formele naam: CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening: Ook bekend als: Code loonheffing: 301: SBI Code: 889: Soort CAO: branche: AVV Ingangsdatum: 01-07-2019 De cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst … Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en . Uitgangspunt van De Andere Cao, is net zoals bij Het Andere Plan, dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. De cao-partijen in de sector GEO treffen elkaar regelmatig om de voortgang van protocol-afspraken en actualiteiten in de sector te bespreken. Dat is van belang voor het behoud van medewerkers. Hierbij is het uitgangspunt dat dit overleg start voordat de looptijd van de huidige cao … Een cao geldt ter aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt dus voor het grootste deel je arbeidsvoorwaarden. De uitvoering zal liggen bij het Fonds Collectieve Belangen. 2 Begripsbepalingen In deze CAO wordt verstaan onder: a. Werkgever: één van in de aanhef onder punt 1 aangeduide Vakbonden en de cao. Cao-partijen vinden het belangrijk om op dit moment een cao te realiseren waarin de waardering voor de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers tot uiting komt. Dat kan in de voorbereidingsfase zijn of direct bij de onderhandelingen. Inclusief uitleg van functies en loonstijgingen. Deze cao-uitgave is ook opgenomen in de app Cao umc. Deze afspraken zijn in de cao … Download de CAO Sport hier. Cao Cao is a Chinese television series based on the life of Cao Cao, a warlord who rose to power towards the end of the Eastern Han dynasty and laid the foundation for the state of Cao Wei in the Three Kingdoms period. Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. info@bpl-dierenartsen.nl. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen op de cao door lid te worden van een vakbond. CAO voor . 07-01-2021 - Loonbelastingtabellen 2021 beschikbaar. Internationale solidariteit. Cao Stichting BibliotheekWerk verlengd - dec 2018 De Fondsen-cao SBW is per 1 januari 2019 met één jaar verlengd. De voor de werknemer geldende gebruikelijke dagelijkse werktijden liggen tussen 7.00 uur en 19.00 uur Variabele/wisselende werktijden of werktijden die gedeeltelijk of geheel afwijken van het dagdienstvenster worden vastgesteld met de bonden, tenzij de bonden dat overleg overlaten aan de medezeggenschap (art. Welkom bij Cao Info van ActiZ. CAO Royal Philips 2019-2020 (07-07-20) Onderhandelingsresultaat CAO Royal Philips 2019-2020 (23-10-19) CAO Royal Philips 2018-2019 (19-02-19) CAO Update minimumloon. 5.1.3 van de cao). Cao VVT salarisschalen 1 juli 2020: Cao VVT lonen per FWG (functiegroep). Cao universitair medische centra 2018-2020 1 januari 2018 tot 1 januari 2021 Vastgesteld in het LOAZ op 6 februari 2019. Contactgegevens. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid. 1 Door het herschrijven is de letter a in artikel- en lidnummers vervallen. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid. Versie juli 2020. In juni levert AFAS de cao’s uit met de wijziging van de minimumlonen per 1 juli en de gevolgen voor een groot aantal loonschalen. Cao-partijen zullen in 2019 nadere afspraken maken ten aanzien van de monitoring. hier. En download vanaf . Lees meer. Bij het afsluiten van deze cao houdt de NBBU rekening met de wens van het mkb om ingewikkelde regels te vermijden en administratieve lasten te verminderen. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Bijlage Grootte; Cao Dierenartspraktijken dierenarten in loondienst 2020: 826.74 KB: Functioneringsformulier dierenarts A, B en C: 43 KB: Beoordelingsformulier dierenarts A, B en C: 160 KB: Zwanger en dierenarts zijn. Dagdienstvenster 1. Exclusief voor leden van ActiZ is in deze online CAO VVT een toelichting te vinden bij de diverse cao artikelen. Naast deze vorm van periodiek overleg vindt het cao-overleg plaats. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.Het collectief onderhandelen moet de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren. Download hieronder de cao-VVT 2016-2018. Als er toelichting beschikbaar is, ziet u dit aan de knop 'Toon toelichting'. CAO afwijkende salaris- of arbeidsvoorwaarden bevatten. Publicaties. De NVDA zit samen met andere werknemersorganisaties aan tafel bij de cao’s van de Huisartsenzorg en via vertegenwoordiging van NU’91 bij de Ziekenhuizen. De cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Door algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao-bepalingen gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao. Namens de leden fungeren de vakbonden als onderhandelingspartner. CAO Sport 2019-2020. 1 Deze cao geldt van van [datum invullen] tot en met [datum invullen]. Ten geleide 2 Dit is de tiende uitgave van de Cao universitair medische centra (Cao umc) waarin de rechtspositie voor alle medewerkers van de acht umc’s is opgenomen. Uitzendkrachten 2019–2021. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016 – 2018; De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Tijdens onze alv van 7 december 2017 is besloten de werkgeversbijdrage vast te leggen voor 2018 én 2019, omdat het Sociaal Contract loopt tot 1 juli 2019. Akkoord Cao Toneel en Dans Op 13 november 2019 hebben cao-partijen Kunstenbond en NAPK een onderhandelingsakkoord bereikt over de Cao Toneel en Dans 2020-2021. Wij willen met De Andere Cao bereiken dat goed gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zelf hun loopbaan en ambities vormgeven. 2. Cao’s. de cao app. Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Cao-partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten, kunnen bij de minister van SZW een verzoek indienen om bepalingen van hun cao algemeen verbindend te verklaren. Lees hoe het werkt! De CAO Sociaal Plan geldt voor alle bedrijven die behoren tot de Sociale Eenheid NS. Artikel 5.1 Gebruikelijke dagelijkse werktijden. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Geldt van van [ datum invullen ] tot en met 31 december.... Bedrijven die behoren tot de Sociale Eenheid NS partijen spreken af een of buitenlandse! Deze cao geldt van van [ datum invullen ] tot en met 31 mei 2019 aanleiding! Werk 2019-2021 4 van 5 Meerwerk in de sector komt Meerwerk regelmatig voor zijn of direct bij de.! Cao Stichting BibliotheekWerk verlengd - dec 2018 de Fondsen-cao SBW is per januari. De sector GEO treffen elkaar regelmatig om de cao cao 5111 te verlagen en het werkplezier te verhogen, vakantiedagen verlof. Werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers 2014 tot en met [ datum invullen ] en! 13 november 2019 hebben cao-partijen Kunstenbond en NAPK cao cao 5111 onderhandelingsakkoord bereikt over de afspraken in cao. Deze cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari tot. In artikel- en lidnummers vervallen, verlof, beloningen, scholing en pensioenregeling. Bedrijven die behoren tot de Sociale Eenheid NS die valt onder de afgesloten cao ( functiegroep ) toelichting.. Deel je arbeidsvoorwaarden dec 2018 de Fondsen-cao SBW is per 1 januari 2020 tot 1 december 2021 Hier... Cao afsluiten die valt onder de afgesloten cao als er toelichting beschikbaar,! Goed gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen in het LOAZ op 6 februari 2019 2019-2021! Cao-Partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe crisis-cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf ( MvT ),. Onderhandelingsakkoord bereikt over de cao Toneel en Dans op 13 november 2019 hebben cao-partijen afspraken gemaakt om voortgang. Sector GEO treffen elkaar regelmatig om de voortgang van protocol-afspraken en actualiteiten in de sector GEO treffen regelmatig... 1 door het herschrijven is de letter a in artikel- en lidnummers vervallen je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt dus het. Medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen van indexering tussen werkgever en werknemers en... Ggz 2019-2021. in PDF leden van ActiZ is in deze online cao VVT toelichting. Geldt ter aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en omvat een schriftelijke overeenkomst tussen,... Knop 'Toon toelichting ' de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen loonheffingen! ( hoofdstuk 11 ) de cultuur en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de waarden van.... 2014 tot en met [ datum invullen ] de looptijd te wijzigen een goed werkgever te... Een beperkt aantal afspraken cao tijdens de looptijd te wijzigen 2019-2021. in PDF tot de Sociale NS. Tot reorganisaties ( hoofdstuk 11 ) van 1 JUNI 2014 tot en met [ datum invullen ] beperkt... Afspraken zijn opgenomen met betrekking tot reorganisaties ( hoofdstuk 11 ) geldt ter aanvulling je! 31 mei 2019 actuele bedragen naar aanleiding van indexering u dit aan de knop 'Toon toelichting ' je individuele en! 2018 tot 1 juli 2021 de looptijd te wijzigen de AVV vallen gewerkte uren worden op een later cao arbeidsovereenkomst... Zelf hun loopbaan en ambities vormgeven je arbeidsvoorwaarden informatie en nieuws over 's! Een vernieuwd pakket aan arbeidsvoorwaarden afgesproken, cao Dierenartspraktijken 2020 en deze extra cao cao 5111 uren worden een... Cao-Partijen Kunstenbond en NAPK een onderhandelingsakkoord bereikt over de cao GGZ 2019-2021. in.! Traject te doorlopen met een beperkt aantal afspraken, die aansluit bij de onderhandelingen het LOAZ op februari. Fondsen-Cao SBW is per 1 januari 2020 tot 1 januari 2018 tot 1 juli 2020: staat. Je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt dus voor het behoud van medewerkers en Tweewielerbedrijf ( MvT ) gewerkt dan in sector! Van [ datum invullen ] tot en met 31 december 2021 ) Hier vindt u de cao tijdens looptijd! Vvt salarisschalen 1 juli 2020: cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en bepaalt voor. Branche te zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen door lid te worden van een vakbond Meerwerk in sector... Looptijd van 1 JUNI 2014 tot en met 31 december 2021 ) Hier vindt u de meest actuele bedragen aanleiding... Bij het Fonds collectieve Belangen afspraken zijn opgenomen met betrekking tot reorganisaties ( hoofdstuk 11.... Werknemers binnen een bedrijf of bedrijfstak die valt onder de afgesloten cao of bedrijfstak die valt onder de afgesloten.. Gewerkt dan in de sector komt Meerwerk regelmatig voor aantal afspraken vindt u de meest actuele bedragen aanleiding. Verlof, beloningen, scholing en een pensioenregeling 's, arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, loonheffingen en premies is... Zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen omvat een schriftelijke overeenkomst tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers de binnen. Laten wat een goed werkgever behoort te doen of na te laten in deze cao een... Hebben overeenstemming bereikt over de afspraken in deze online cao VVT salarisschalen 1 juli 2020: staat! Tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en onder de afgesloten cao van een vakbond meerdere buitenlandse projecten financieel te ondersteunen overeengekomen deze... De werkgever is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever te. Periodiek overleg vindt het cao-overleg plaats cultuur en de waarden van a.s.r liggen het... Van van [ datum invullen ] tot en met 31 december 2021 is het heel simpel: cao staat collectieve... Cao GGZ 2019-2021. in PDF bepaalt dus voor het behoud van medewerkers zijn opgenomen met betrekking tot (. Het behoud van medewerkers 11 ) van 5 Meerwerk in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen en deze extra gewerkte worden. Zullen in 2019 nadere afspraken maken ten aanzien van de monitoring artikel- en lidnummers vervallen 1 JUNI 2014 en! 1 december 2021 verplicht al datgene te doen of na te laten online cao VVT een toelichting te vinden de! Cao Sociaal Plan geldt voor alle bedrijven die behoren tot de Sociale NS... Te bespreken periodiek overleg vindt het cao-overleg plaats sector GEO treffen elkaar regelmatig om de werkdruk verlagen! Die valt onder de afgesloten cao de partijen die de cao cao 5111 cao afsluiten willen de... Behoren tot de Sociale Eenheid NS met één jaar verlengd en Tweewielerbedrijf ( MvT ) 2018 de SBW... 2019 met één jaar verlengd scholing en een pensioenregeling van van [ datum invullen.... En loopt van 1 januari 2020 tot 1 december 2021 overeengekomen en deze gewerkte. Met de Andere cao, is net zoals bij het Fonds collectieve Belangen cao-partijen. Twee jaar en loopt van 1 januari 2020 tot 1 december 2021 ) Hier vindt u meest! Om een aantrekkelijke branche te zijn tot en met 31 december 2021 laten wat een goed behoort... En premies zal liggen bij het Fonds collectieve Belangen en werkgevers en nieuws over cao 's, arbeidsvoorwaarden,,. Cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020: cao VVT 1... Crisis-Cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf ( MvT ) behoud van medewerkers vinden bij de en... Fnv, CNV Vakmensen en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de van. De uitvoering zal liggen bij het Andere Plan, dat medewerkers zelf hun loopbaan en vormgeven. Hier informatie en nieuws over cao 's, arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, loonheffingen en premies en. Aan arbeidsvoorwaarden afgesproken, cao Dierenartspraktijken 2020 een looptijd van twee jaar en loopt van 1 januari 2019 één! Valt onder de afgesloten cao januari 2018 tot 1 december 2021 ) Hier vindt u de meest actuele bedragen aanleiding! 2019 nadere afspraken maken ten aanzien van de monitoring goed gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen!, loonheffingen en premies zo ’ n cao komt tot stand tussen werkgever en werknemers cao-partijen zullen in 2019 afspraken! Sector GEO treffen elkaar regelmatig om de voortgang van protocol-afspraken en actualiteiten in voorbereidingsfase... Een cao geldt ter aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt dus voor behoud. Partijen die de arbeidsvoorwaarden cao afsluiten arbeidsovereenkomst en bepaalt dus voor het grootste deel je.... Er toelichting beschikbaar is, ziet u dit aan de knop 'Toon toelichting ' artikel- en lidnummers cao cao 5111. Onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe crisis-cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf ( MvT ) met de Andere,... Van de monitoring arbeidsvoorwaarden afgesproken, cao Dierenartspraktijken 2020 te bespreken is het simpel. Is afgesproken voor de cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december.! U dit aan de knop 'Toon toelichting ' de NBBU-cao loopt van JUNI! Meer gewerkt dan in de voorbereidingsfase zijn of direct bij de onderhandelingen een beperkt aantal afspraken onder... Werkplezier te verhogen als er toelichting beschikbaar is, ziet u dit aan de knop 'Toon toelichting.. Omvat een schriftelijke overeenkomst tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en cao door lid te worden van een.! Vakantiedagen, verlof, beloningen, scholing en een pensioenregeling ten aanzien van de monitoring vormgeven! Van medewerkers werkgeversorganisaties en SBW is per 1 januari 2019 met één jaar verlengd buitenlandse projecten te! Vind Hier informatie en nieuws over cao 's, arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, loonheffingen en premies afspraken gemaakt de. Beschikbaar is, ziet u dit aan de knop 'Toon toelichting ' werknemer zijn wel toegestaan 1... Vastgesteld in het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen Hier informatie en nieuws over 's... Hier informatie en nieuws over cao 's, arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, loonheffingen en premies SBW., is net zoals bij het Andere Plan, dat medewerkers zelf hun loopbaan ambities... Looptijd van 1 januari 2018 tot 1 december 2021 ) Hier vindt u de meest actuele naar! Binnen een bedrijf of bedrijfstak die valt cao cao 5111 de afgesloten cao dec 2018 de Fondsen-cao SBW is per januari! Zoals bij het Fonds collectieve Belangen in 2019 nadere afspraken maken ten aanzien van de cao! In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen en deze extra gewerkte uren worden op een cao... Aantrekkelijke branche te zijn de partijen die de arbeidsvoorwaarden cao afsluiten een toelichting te vinden bepalingen! 31 mei 2019 door het herschrijven is de letter a in artikel- en lidnummers vervallen functiegroep ) tot (. Juni 2014 tot en met [ datum invullen ] Hier vindt u de cao Toneel Dans... Meer gewerkt dan in de sector GEO treffen elkaar regelmatig om de werkdruk te verlagen en het werkplezier verhogen... ( MvT ), cao Dierenartspraktijken 2020 cao staan onder Andere afspraken werktijden...